Priėmimas į progimnaziją

Priimami prašymai į pirmas, penktas-aštuntas klases 2021 – 2022 m. m.

Prašymą galima pateikti mokyklos raštinėje (Mokyklos g. 5, Mokolų k., Šunskų sen., Marijampolės sav.)  Pateikiant prašymą, būtina turėti arba atsiųsti vaiko gimimo liudijimo kopiją elektroniniu paštu (mokolai@gmail.com).

SVARBU. Prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupę (PUG) priimami tik Marijampolės savivaldybėje arba jos el. svetainėje: https://www.marijampole.lt/go.php/lit/Registracija-i-darzelius-ir-pug


1. Mokinių priėmimimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

2. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka 7 metai arba 6, jeigu vaikas yra lankęs priešmokyklinę grupę nuo 5 metų. Priėmimai svarstomi, pateikus:

  • prašymą progimnazijos direktoriui (pildoma įstaigoje);
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • 2 dokumentines fotonuotraukas.

3. Tėvai, leidžiantys vaiką į mokyklą nuo 6 metų, mokyklos direktoriui kartu su prašymu pateikia priešmokyklinio ugdymo grupės baigimo pažymėjimą.

4. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę) priimami vaikai, tėvams (globėjams) pateikus:

  • prašymą progimnazijos direktoriui (pildoma įstaigoje);
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

5. Mokiniai į (6 – 8 klases) priimami tėvams (globėjams) pateikus:

  • prašymą mprogimnazijos direktoriui;
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.

6. Specialiųjų poreikių vaikai į mokyklą priimami papildomai pateikus:

  • psichologinės tarnybos išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus.

7. Asmuo, baigęs individualizuotą pradinio ugdymo programą ir, pateikęs progimnazijos direktoriui pažymą apie individualizuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą.

8. Mokinys, mokęsis užsienyje, priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo pasiekimus.

9. Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio (kliento, atstovaujančio vaiko interesus) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų), o 14 ir vyresni – gali pasirašyti sutartį tik turėdami vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

10. Dvi mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas– lieka progimnazijoje.

 

Atnaujinta: 2021-08-08