Laisvos darbo vietos

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija skelbia konkursą ūkvedžio pareigoms užimti.

Darbo skelbimas valstybės tarnybos portale [nuoroda į skelbimą].

Dokumentų pateikimo būdas:  el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos (toliau – progimnazijos) ūkvedžio pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybės grupei.

2. Pareigybės lygis: ūkvedys priskiriamas B lygio pareigybei.

3. Pareigybės paskirtis: organizuoti progimnazijoje atliekamas ūkines operacijas, jas planuoti, rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoti ir prižiūrėti pagalbinio personalo darbą; vykdyti viešųjų pirkimų konkursus.

4. Pavaldumas: ūkvedys pavaldus direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Ūkvedys turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

5.2. išmanyti ūkinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

5.3. turėti darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžius;

5.4. taisyklingai vartoti valstybinę kalbą.

6. Ūkvedys turi žinoti ir išmanyti:

6.1. progimnazijos struktūrą, darbo organizavimo principus;

6.2. progimnazijos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles;

6.3. progimnazijos veiklą reglamentuojančius norminius aktus, susijusius su ūkvedžio pareigybe;

6.4. progimnazijos teritorijos priežiūros tvarką;

6.5. progimnazijos pastatų ir visų patalpų (klasių, kabinetų, dirbtuvių ir kt.) bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;

6.6. higienos normas ir taisykles;

6.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros saugos reikalavimus;

6.8. aptarnaujančio personalo darbo organizavimą;

6.9.valstybinės vėliavos iškėlimo datas.

7. Ūkvedys privalo vadovautis:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais; Lietuvos higienos normomis, skirtomis įstaigoms, vykdančioms bendrojo ugdymo programas bei ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą;

7.2. progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis;

7.3. etikos normomis;

7.4. darbo sutartimi;

7.5. šiuo pareigybės aprašymu;

7.6. kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Ūkvedys atlieka šias funkcijas:

8.1. organizuoja ir kontroliuoja aptarnaujančio personalo darbą, tvarko darbuotojų (išskyrus pedagogų personalą) darbo ir atostogų grafikus;

8.2. organizuoja viešuosius pirkimus, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu ir Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis;

8.3. organizuoja mokinių pavėžėjimą mokykliniu autobusu, tvarko mokinių pavėžėjimo dokumentus. Prižiūri mokyklinio autobuso eksploatavimą;

8.4. organizuoja kasmetinį inventoriaus ir pagrindinių priemonių inventorizaciją, panaudotų medžiagų, inventoriaus nurašymą, asmeninių apsauginių priemonių išdavimą;

8.5. organizuoja metrologinių matavimo prietaisų priežiūrą;

8.6. tvarko ilgalaikio materialiojo turto apskaitą, dalyvauja jam perduotų materialinių vertybių inventorizacijose, nurašo susidėvėjusį inventorių; tausoja jam perduotas įstaigos materialines vertybes ir imasi priemonių, užtikrinančių tinkamą jam perduotų materialinių vertybių saugumą bei užkertančių kelią žalai atsirasti;

8.7. tvarko jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, nustatytąja tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie šių materialinių vertybių judėjimą ir likučius;

8.8. surašo medžiagų nurašymo aktus;

8.9. išanalizuoja metinius įstaigos poreikius dėl prekių, parengia pirkimo planą;

8.10. rengia civilinės saugos mokymo planus ir civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, organizuoja civilinės saugos pratybas, nuolat peržiūri evakuacinius planus;

8.11. instruktuoja darbuotojus vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros saugos reikalavimais ir registruoja pasirašytinai jų instruktavimą žurnaluose, užtikrina priešgaisrinės saugos ir darbo saugos taisyklių laikymąsi; apmoko ir testuoja darbuotojus, dirbančius su pavojingomis medžiagomis ir pavojingais darbais; parengia rašytinį planą ir žmonių evakavimo planą bei pakabina gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą; prižiūri evakuacinius praėjimus, tikrina gesintuvų galiojimo terminus; reikalauja, kad progimnazijos darbuotojai laikytųsi priešgaisrinio elgesio taisyklių, kad baigę užsiėmimus išjungtų visus elektros prietaisus, darbuotojams išėjus, patikrina, ar visi elektros prietaisai išjungti;

8.12. tiria nelaimingus atsitikimus darbe;

8.13. vykdo einamąją finansų kontrolę savo kompetencijos ribose vadovaujantis patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu;

8.14. atlieka prekių išdavimą;

8.15. aprūpina darbuotojus reikalingomis darbo priemonėmis;

8.16. tikrina progimnazijos patalpas, registruoja ir praneša apie reikiamą remontą, pildo remonto pagrindimui reikalingus dokumentus ir atlieka remonto darbų priežiūrą;

8.17. peržiūri ūkinės veiklos sąskaitas;

8.18. atlieka sutarčių, pasirašytų su tiekėjais, periodinę ir neplaninę kontrolę.

8.19. Rūpinasi:

8.19.1. pastatų, pagrindinių priemonių ir įrengimų apsauga, turto įsigijimu ir nurašymu; vieną kartą per metus atlieka žaidimų aikštelių, patalpų metinę kontrolę;

8.19.2. darbuotojų sauga ir sveikata, užtikrina higienos normų ir taisyklių laikymąsi įstaigoje ir jos teritorijoje;

8.19.3. pastato, inventoriaus, apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų inžinierinių sistemų tvarkingumu bei tinkamu ir saugiu įrenginių eksploatavimu, organizuoja remonto darbus;

8.19.4. paruošia progimnazijos patalpas darbui ir jas prižiūri. Užtikrina švarą, tvarką įstaigos

patalpose ir teritorijoje;

8.20. teikia teisingus duomenis apie progimnaziją ir jos veiklą;

8.21. laikosi konfidencialumo principo, neviešina informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas;

8.22. neleidžia progimnazijos patalpose ir teritorijoje naudoti pirotechnikos priemonių, rūkyti, vartoti alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;

8.23. iškelia valstybinę vėliavą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymu;

8.24. vykdo kitus teisėtus progimnazijos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus.

9. Ūkvedys darbo metu laikosi šių taisyklių:

9.1. progimnazijos patalpose ir teritorijoje nerūko, nevartoja alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;

9.2. palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje;

9.3. dirbdamas darbus naudojasi tik tvarkingais prietaisais, įrankiais, įrengimais, laiko juos tik tam skirtoje vietoje;

9.4. negalėdamas atvykti į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių, privalo pranešti apie tai progimnazijos direktoriui.

IV SKYRIUS

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

10. Kiekvienas progimnazijos darbuotojas:

10.1. kuria mokymo(si) aplinką, palankią asmenybės ūgčiai, - pozityvius, tarpusavio pagarba, parama ir pasitikėjimu, bendromis vertybėmis grįstus santykius, skatina ir stiprina bendrumo, tapatumo ir priklausymo progimnazijos bendruomenei jausmus;

10.2. rūpinasi mokinių saugumu;

10.3. atsako už emociškai saugios mokymosi aplinkos progimnazijoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias vadovaudamasis Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu;

10.4. pertraukų, renginių metu, kibernetinėje erdvėje stebi mokinių elgesį, nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius įtarimą keliančius veiksmus; apie pastebėtą smurto ir patyčių atvejį nedelsdamas praneša progimnazijos administracijai.

Atnaujinta: 2021-10-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30