Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Dovanokime vieni kitiems Gerumą,
Kaip švelniausios muzikos garsus,
Kaip nuostabios poezijos eiles,
Nes kas priims šią dovaną
Tikrai supras:
Kiek dovanosi Tu
Kitiems Gerumo,
Tiek iš kitų jo gausi pats. (Onutė Šešupė).

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, bendradarbiauti su Progimnazijos savivaldos institucijomis, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vykdyti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Eil.nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sandra Mozūraitė Specialioji pedagogė
2. Vladislava Bašinskienė Visuomenės sveikatos specialistė
3. Indrė Apkuokienė Socialinė pedagogė
4. Edita Žilionytė Psichologė
5. Diana Vaišutienė Pradinių klasių mokytoja
6. Reda Kriaučiūnienė Istorijos vyr. mokytoja
7. Aušra Narkevičienė Matematikos vyr. mokytoja
8. Raminta Sinkevičienė Logopedė

Komisijos pirminkė Aldona Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė Jolita Liūtienė etikos vyr. mokytoja.

Atestacijos komisija

„Siek tapti ne sėkmingas žmogus, o žmogus, kuriam svarbios vertybės." (Albert Einstein).
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Paskirtis – teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus, tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams, tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą, svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, svarstyti klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Atestacijos komisijos sudėtis:

Eil.nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vilija Šermukšnienė Pradinių klasių mokytoja
2. Reda Račiuvienė Anglų kalbos mokytoja
3. Živilė Baltuškonienė Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Komisijos pirminkė Aldona Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė Diana Vaišutienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Turto inventorizacijos komisija

Turto inventorizacijos komisijos sudėtis:

Eil.nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Ieva Šmulkštienė Biologijos vyr. mokytoja
2. Dalia Kreivėnienė Dailės, technologijų vyr. mokytoja
3. Renata Kartavičienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
4. Ovidijus Valinčius Fizinio ugdymo vyr. mokytojas

Komisijos pirminkė Jolita Liūtienė, etikos vyr. mokytoja.

Materialiai atsakingi asmenys: Reda Račiuvienė anglų kalbos mokytoja metodininkė, Vitalija Agurkienė ūkvedė.

Įsakymas dėl turto inventorizacijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo

Inventorizacijos taisyklės

Etikos komisija

Etikos komisijos sudėtis:

Eil.nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Jolita Liūtienė etikos vyr. mokytoja
2. Inga Bendorienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Komisijos pirminkė Edita Žilionytė, psichologė.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės sudėtis:

Eil.nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Reda Kriaučiūnienė Geografijos, istorijos vyr. mokytoja
2. Vilija Šermukšnienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė
3. Renata Kartavičienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė
4. Aušra Narkevičienė Informacinių technologijų, matematikos vyr. mokytoja

Aldona Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruojanti mokyklos veiklos kokybės

įsivertinimą.

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30