Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Dovanokime vieni kitiems Gerumą,
Kaip švelniausios muzikos garsus,
Kaip nuostabios poezijos eiles,
Nes kas priims šią dovaną
Tikrai supras:
Kiek dovanosi Tu
Kitiems Gerumo,
Tiek iš kitų jo gausi pats. (Onutė Šešupė).

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, bendradarbiauti su Progimnazijos savivaldos institucijomis, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vykdyti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Eil.nr. Vardas, pavardė Pareigos Kategorija
1. Sandra Mozūraitė Specialioji pedagogė  
2. Vladislava Bašinskienė Visuomenės sveikatos specialistė  
3. Indrė Apkuokienė Socialinė pedagogė Metodininkė
4. Edita Macijauskienė Psichologė  
5. Diana Vaišutienė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė
6. Reda Kriaučiūnienė Istorijos vyr. mokytoja  
7. Aušra Narkevičienė Matematikos vyr. mokytoja  

Komisijos pirminkė Aldona Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė Kristina Suduikienė, rusų kalbos mokytoja.

Atestacijos komisija

„Siek tapti ne sėkmingas žmogus, o žmogus, kuriam svarbios vertybės." (Albert Einstein).
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
Paskirtis – teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus, tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams, tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą, svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, svarstyti klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Atestacijos komisijos sudėtis:

Eil.nr. Vardas, pavardė Pareigos Kategorija
1. Ona Virbickienė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė
2. Reda Račiuvienė Anglų kalbos mokytoja Metodininkė
3. Loreta Matusevičienė Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  

Komisijos pirminkė Aldona Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė Diana Vaišutienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Turto inventorizacijos komisija

Turto inventorizacijos komisijos sudėtis:

Eil.nr. Vardas, pavardė Pareigos Kategorija
1. Ieva Šmulkštienė Biologijos vyr. mokytoja  
2. Dalia Kreivėnienė Dailės, technologijų vyr. mokytoja  
3. Kristina Suduikienė Anglų, rusų kalbos mokytoja  
4. Ovidijus Valinčius Fizinio ugdymo vyr. mokytojas  

Komisijos pirminkė Jolita Liūtienė, etikos vyr. mokytoja.

Materialiai atsakingi asmenys: Reda Račiuvienė anglų kalbos mokytoja metodininkė, Vitalija Agurkienė ukvedė.

Įsakymas dėl turto inventorizacijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo

Inventorizacijos taisyklės

Atnaujinta: 2023-04-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30