ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKA

 • Paskelbė : Andrius Stankevičius
 • Paskelbta: 2020-04-16
 • Kategorija: Svarbu!

                                                                                                                                                 PATVIRTINTA

                                                                                                                                                 Marijampolės sav.

                                                                                                                                                 Mokolų progimnazijos

                                                                                                                                                 direktoriaus 2020 m. balandžio

                                                                                                                                                 16 d. įsakymu Nr. V1-46

                                                                                                                                                                                                            

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKA ORGANIZUOJANT NUOTOLINĮ MOKYMĄ

I. Bendrosios nuostatos

 1. Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos asmens duomenų apsaugos tvarka organizuojant nuotolinį mokymą (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2020-04-06 parengta atmintine ,, Nuotolinio mokymosi organizavimas“.
 2.  Tvarka parengta siekiant užtikrinti pakankamą asmens duomenų apsaugą, visapusiškai įvertinti galimas rizikas ir priemones, reikalingas tiek šioms rizikoms suvaldyti, tiek organizuoti tinkamą nuotolinio mokymosi procesą.
 3. Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), - visi Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos (toliau – Progimnazijos) darbuotojai  mokymosi procese laikosi BDAR.
 4. Ši Tvarka reglamentuoja:
  •  Progimnazijos darbuotojų vaidmenis ir atsakomybes;
  •  tinkamų nuotolinio mokymosi priemonių pasirinkimą;
  •  nuotolinio mokymosi priemonių naudojimo dokumentavimą.

II. Progimnazijos darbuotojų vaidmenys ir atsakomybės

 1. Nuotolinio mokymo proceso organizavime dalyvauja už Progimnazijos saugos politiką atsakingas asmuo – mokytoja Aušra Narkevičienė.
 2. Mokiniai gali kreiptis įvykus saugumo incidentui, asmens duomenų saugumo pažeidimui:
  •  pirmiausia – į dėstantį mokytoją, klasės vadovą;
  •  į atsakingą asmenį – mokytoją Aušrą Narkevičienę, kuri suteiks pagalbą, el paštu ausran@gmail.com
 3. Nuotolinio mokymo metu naudojami susirašinėjimo įrankiai: elektroninis paštas, elektroninis ,,Mano  dienynas“ (toliau – El. dienynas), telefonu SMS žinutės, elektroninės mokymosi aplinkos – EMA, ,,EDUKA klasė“. Susirašinėjimas, susijęs su ugdymu, gali būti archyvuojamas tam tikroje elektroninėje erdvėje. Jeigu mokinys rašo žinutes, nesusijusias su mokymu, mokytojas turi jas panaikinti neatsakinėdamas į jas,- už tai atsakingas pats mokytojas. Nuotolinio mokymo metu mokiniai privalo atsiųsti mokytojui atliktas užduotis. Įvertinęs mokinio darbą, aptaręs su mokiniu vertinimo rezultatus, mokytojas atliktas užduotis panaikina, kai baigiasi nuotolinis mokymas (El. dienyne visi įrašai išlieka). Jokie asmens duomenys nesaugomi. Nauji mokinių ir jų tėvų asmens duomenys nerenkami. Mokinių tėvams nauji sutikimai dėl asmens duomenų saugos neteikiami - nėra būtini, nes mokslo metų pradžioje jie pasirašė visus sutikimus dėl moksleivio asmens duomenų tvarkymo ugdymo tikslais.
 4. Mokytojai ir mokiniai, jų tėvai, prasidėjus nuotoliniam mokymui, informuojami, kaip tinkamai naudotis nuotolinio mokymo priemonėmis ir kokios yra naudotojų pareigos, siekiant užtikrinti naudojimo elektronine priemone perduodamų duomenų saugumą ribojant trečiųjų asmenų neteisėtas prieigas prie asmens duomenų ir nuotolinio mokymo priemonėje esančios informacijos.
 5. Elektroninis ,,Mano dienynas“ – teisinis vidaus dokumentas, kuriame visi įrašai saugojami, pasibaigus mokslo metams,- archyvuojami. Prasidėjus nuotoliniam mokymui, dalykų mokytojai El. dienyne supažindina mokinius su savo dalyko nuotolinio mokymo organizavimu:
  •  kada ir kokioje el dienyno skiltyje bus įrašoma reikalinga išmokti medžiaga bei reikalingos mokytojui atsiųsti atliktos užduotys, iki kada mokiniui jas atsiųsti;  kokiu būdu informuoti mokytoją, jei dėl kažkokių priežasčių mokiniui nepavyktų atsiųsti užduočių laiku;
  • išvardija, kokias nuotolinio mokymo priemones naudos, parašo prisijungimo nuorodą ir instruktuoja, kaip dirbti toje sistemoje; nurodo, kada ir kokio tipo pamokos bus vykdomos (pavyzdžiui, ar bus naudojamos Zoom pamokos, tiesioginiai vaizdo skambučiai ir pan.);
  • vadovaudamiesi pagrindiniu Progimnazijos pamokų tvarkaraščiu, prieš vieną dieną el. dienyne (jeigu įrašo anksčiau, rekomenduojama pakartoti) supažindina mokinius ir jų tėvus su vedamų vaizdo pamokų laiku, informuoja dėl prisijungimo galimybių, slaptažodžių saugojimo (rekomenduojama ir klasės darbų, ir namų darbų skiltyje, patartina išsaugoti nuorodą, kur jungtis);
  • aprašo savo dalyko nuotolinio mokymo vertinimo sistemą.

III. Nuotolinio mokymo priemonės

 1. Progimnazijos nuotolinio mokymo priemonės patvirtintos Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu apraše, patvirtintame direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V1-44. Gali būti vedamos vaizdo pamokos ar konsultacijos, kurioms naudojama Zoom platforma.  Visos kitos mokytojo pasirinktos priemonės turi atitikti mokytojų ir mokinių turimą įrangą, interneto greitį, gebėjimą naudotis mokytojo parinkta nuotolinio mokymo priemone.
 2. Konkrečia priemone naudojasi visa klasė/ grupė.
 3. Mokytojai taiko pasyvų (mokiniai užduotis atlieka savarankiškai ir atsiunčia atliktas užduotis mokytojo nurodytu būdu), aktyvų (konkrečią platformą vienu metu naudoja mokytojas ir mokiniai (naudojant vaizdo ir (ar) garso priemones, susirašinėjimo įrankius ir pan.) arba mišrų nuotolinio mokymo tipus.
 4. Amžiaus apribojimus turi ,,Facebook“ ir kiti socialiniai tinklai (nemokama susirašinėjimų ir pokalbių programa, vaizdo pokalbių funkcija). Negali naudotis „Facebook“ asmenys, jei yra jaunesni nei 13 metų amžiaus, tačiau visų mokinių tėvai - gali.  
 5. Zoom (kitų galimų vaizdo ir garso platformų) naudojimas nėra privalomas, bet rekomenduotinas, ypač konsultuojant mokinius:
  •  vaizdo ir garso kokybė priklauso nuo mokytojo ir mokinio namuose turimų techninių priemonių bei interneto greičio;
  • mokiniui neprisijungus prie konferencinio iškvietimo dalyvauti Zoom ar kitoje vaizdo pamokoje, konsultacijoje, dalyko mokytojas drauge su klasės vadovu išsiaiškina neprisijungimo priežastis, tačiau ,,n“ raidžių niekur nežymi, o El. dienyne prie mokinio pavardės gali parašyti pastabą, kad nuotolinėje pamokoje atitinkamą dieną nedalyvavo. (Konsultuoti mokinį mokytojas gali ir kitomis nuotolinio mokymo priemonėmis darbo laiku. Ypač svarbu, kad mokinys atsiųstų mokytojui kontrolinius ar projektinius darbus, už kuriuos mokinys gauna įvertinimą);
  • dalyko mokytojas, matydamas, kad kai kurie mokiniai sąmoningai trukdo nuotolinę pamoką ar konsultaciją, taiko įvairius drausminimo metodus:
 1. akcentuoja, kad prisijungimo ID, slaptažodis negali būti suteiktas tretiesiems asmenims;
 2. pamokai ugdymo tikslu gali būti naudojamas asmens vaizdas (įjungta vaizdo funkcija). Jeigu mokytojas mato, jog kažkuris mokinys daro pažeidimą, - mokinys, mokytojui paliepus, nedelsdamas privalo  įjungti savo vaizdo ar garso funkciją;
 3. jeigu mokinys vis tiek daro įvairius pažeidimus, mokytojas gali naudoti ,,Laukimo kambario“ funkciją – neįleisti į pamoką visų mokinių iš karto, ypač nedrausmingojo, išjungti mokinio garso funkciją arba blokuoti prieigą. Po pamokos apie mokinio elgesį ir taikytas drausminimo priemones informuoti mokinio tėvus, klasės vadovą, esant būtinybei - socialinį pedagogą, administraciją.
 1. Pasirinkta nuotolinio mokymo priemonė fiksuoja ir saugo naudotojų prisijungimo ir veiksmų, naudojantis tokia priemone, žurnalo įrašus.
 2. Nuotolinio mokymo priemonės naudojimo metu surinkti asmens duomenys – mokinio vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas saugojami mokytojo pasirinktoje el. laikmenoje.  
 3. Naudojamose nuotolinio mokymo priemonėse slapukų nėra.

IV. Nuotolinio mokymosi priemonių naudojimo dokumentavimas

18. Suteikia, keičia, apriboja ar naikina naudotojų prieigos teises pasirinktų nuotolinių mokymo priemonių:

 • El. dienyno – el. dienyno administratorius;
 • kitų pasirinktų mokymo priemonių – dalykų mokytojai, klasių vadovai.

19. Asmens duomenys yra būtini sukurti prieigas siekiant naudotis nuotolinio mokymo priemone: elektroninio dienyno naudojimui yra tėvų sutikimai, surinkti klasių vadovų; elektroninius paštus susikuria patys mokiniai (su tėvų  pagalba); sukuriant prieigą prie EMA, reikalingi mokinio vardas, pavardė.  Mokiniai  negali  suteiktais slaptažodžiais su niekuo dalintis, nesijungti per neapsaugotus wifi tinklus, jungtis tik per patikimą tinklą.

20. Mokymo procesas vyksta pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį.

21. Mokytojai tikrina ir kontroliuoja mokinių dalyvavimą nuotoliniame ugdyme: El. dienyno atitinkamos pamokos lange rašo mokiniui įrašus: pagyrimus, pastabas.

22. Mokiniai privalo užtikrinti prieigos prie nuotolinio mokymo priemonės slaptažodžio paslapties saugojimą.

23. Nuotolinio mokymosi metu surinktų asmens duomenų (atliktų užduočių, vaizdo įrašų ar kt.) saugojimas: El. dienyne visi atlikti įrašai archyvuojami, kitose mokytojo pasirinktose priemonėse – mokytojo paties nuožiūra - tam tikrą laiką saugojami, pasibaigus nuotoliniam mokymui, ištrinami.

  _____________________

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Naujienų archyvas