Priėmimas į progimnaziją

PATVIRTINTA

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos

direktoriaus 2018 m. balandžio 13 d.

įsakymu Nr. V1-61

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJĄ
TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Marijampolės sav. Mokolų progimnaziją (toliau - Progimnazija) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo ugdytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio I dalies ugdymo programas tvarką, nustato bendruosius priėmimo į Progimnaziją kriterijus, prašymų ir kitų dokumentų, kuriuos turi pateikti į Progimnaziją priimami asmenys, priėmimo vietą, pradžią, pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką, priėmimo į įstaigą priežiūrą ir atsakomybę.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Bendrasis ugdymas – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas.

Priešmokyklinis ugdymas – privalomas ugdymas teikiamas vaikui, kai tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, bet ne anksčiau, negu jam tais kalendoriniais metais sueina 5 metai.

Progimnazijos aptarnavimo teritorija – teritorija, iš kurios mokiniai į mokyklą priimami pirmumo teise. Progimnazijos aptarnavimo teritorija nustatyta Marijampolės savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba) 2018 m. sausio 29 d. Nr. 1-14 sprendimu.

Gyvenamoji vieta – vieta, kurioje asmuo faktiškai gyvena.

Laisva vieta – mokymosi vieta, susidaranti komplektuojant klases, kai mokinių skaičius yra mažesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.

Specialusis ugdymas – specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų mokymas, lavinimas ir vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias.

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Individualizuota programa – valstybinio išsilavinimo standartams neprilygstanti bendrojo ugdymo programa, pritaikyta specialiųjų poreikių turinčio asmens gebėjimams ir realiam mokymosi lygiui.

Privalomasis švietimas – privalomas ir valstybės garantuojamas ugdymas iki 16 metų pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Aprašas skelbiamas Progimnazijos interneto svetainėje.

5. Progimnazija su Aprašu supažindina mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus).

 

II SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS PASKIRTIS, PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KRITERIJAI

 

Progimnazijos paskirtis:

progimnazija vykdo privalomą ir valstybės garantuojamą mokinių iki 16 metų ugdymą pagal priešmokyklinio, bendrojo pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies programas ir teikia reikiamą švietimo pagalbą;

progimnazija specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pritaikytas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų ar nepalankių aplinkos veiksnių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bendrojo ugdymo programas atitinkamai pritaikytoje mokymosi aplinkoje ir teikia reikiamą švietimo pagalbą.

Į Progimnaziją pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (jeigu vaikų, gyvenančių įstaigai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, yra daugiau, pirmenybė teikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką). Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimami asmenys, negyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, progimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai progimnazijos gyvenantys asmenys.

Į progimnaziją pirmumo teise mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę šioje progimnazijoje lankę vaikai.

9. Per mokslo metus atvykę mokiniai, gyvenantys įstaigos aptarnavimo teritorijoje, priimami į progimnaziją, jei yra laisvų vietų. Jei progimnazijoje nėra laisvų vietų, asmeniui siūloma artimiausia tą pačią ugdymo programą vykdanti mokykla, kurioje yra laisvų vietų, ir su šios mokyklos vadovu suderinamas asmens priėmimas.

10. Iš užsienio atvykę asmenys ir asmenys, baigę užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos bendrojo ugdymo programą ar jos dalį ir pageidaujantys tęsti mokymąsi, priimami bendra šio Aprašo tvarka. Progimnazija pagal turimą informaciją (pateikus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei asmuo yra nepilnametis), priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai, arba išlyginamąją mobilią grupę, jeigu progimnazija turi piniginių lėšų tokiai grupei įsteigti.

 

 

III SKYRIUS

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO I DALIES UGDYMO PROGRAMAS

 

Į progimnazijoje esančią priešmokyklinio ugdymo grupę grupę (VI modelis) priėmimas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu (2017 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. 1-335).

Asmenys mokytis pagal pradinio, pagrindinio I dalies, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro.

Į progimnaziją mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo grupę progimnazijoje lankę vaikai, mokiniai, toje progimnazijoje baigę pradinio ugdymo programą, ir mokiniai, gyvenantys progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

Priėmimas į 1 klasę:

mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;

pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vieneriais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, jei vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

Asmuo, naujai atvykęs mokytis pagal pradinio, pagrindinio pirmosios dalies programas, įstaigai pateikia:

prašymą mokytis pagal pasirinktą ugdymo programą;

gimimo liudijimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją);

nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą;

įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentą, liudijantį turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas);

į progimnaziją priimant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

kitus progimnazijos prašomus dokumentus.

Tęsiant mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą progimnazijoje, pateikiamas tik prašymas šiame Apraše nustatytais terminais.

Prašymus už asmenį iki 14 metų progimnazijos direktoriui teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14-18 metų asmenys prašymus pateikia, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

Prašymai progimnazijoje registruojami Dokumentų valdymo sistemoje.

Prašymų mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies priėmimo pradžia – sausio 2 diena, pabaiga – rugpjūčio 31 diena.

Progimnazijoje esančiuose ar naujai formuojamuose klasių komplektuose esant laisvų vietų, direktorius savo įsakymu gali pratęsti prašymų priėmimo terminą arba paskelbti papildomą priėmimą.

Per mokslo metus progimnazijoje prašymai priimami, jei atvyksta mokinys, gyvenantis progimnazijai priskirtoje teritorijoje, arba jei suformuotose klasių komplektuose yra laisvų vietų.

Asmenų priėmimą vykdo progimnazijos direktorius ir mokinių priėmimo komisija (toliau – Komisija). Komisijos sudėtį ir darbo reglamentą (darbo trukmę ir vietą, Komisijos narių atsakomybę, mokinių ir tėvų informavimo apie priėmimą tvarką, asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vietą) nustato progimnazijos direktorius įsakymu.

Progimnazijos direktorius viešai paskelbia prašymų ir kitų pateikiamų dokumentų priėmimo vietą ir laiką (pradžią ir pabaigą), atsakingus asmenis, reikalingų pateikti dokumentų sąrašą.

Mokinių paskirstymas į klases (grupes) įforminamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.

 

V SKYRIUS

PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ ĮFORMINIMAS

 

Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio I dalies ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi pateikus įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentą, liudijantį turimus mokymosi pasiekimus. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Mokymo sutartyje aptariami progimnazijos ir asmens įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą. Abu sutarties egzempliorius pasirašo progimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas.

Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka įstaigoje. Mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų prašymai, pažymos apie mokymosi pasiekimus mokykloje ir kita su mokinio ugdymu susijusi informacija kaupiama progimnazijoje. Mokiniui išvykus iš progimnazijos, jo dokumentai lieka įstaigoje. Pagal mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą pateikiamos prašomų su mokinio ugdymu susijusių dokumentų, esančių progimnazijoje, kopijos.

Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu bei progimnazijos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

Sudarius mokymo sutartį, asmuo per 3 darbo dienas įregistruojamas Mokinių registre, suteikiamas mokymo sutarties numeris, formuojama mokinio asmens byla. Iš Mokinių registre sukauptų duomenų, automatiniu būdu formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas Mokinių abėcėlinis žurnalas.

Mokinio priėmimas į progimnaziją ir išvykimas iš jos įforminamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.

Progimnazija atsako už nepertraukiamą vaikų ugdymo tęstinumą iki 16 metų.

Mokinys progimnazijos direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš progimnazijos sąrašų ir išregistruojamas iš Mokinių registro, kai:

progimnazija turi mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą nutraukti mokymosi sutartį;

deklaruotas mokinio išvykimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) nuolat gyventi į užsienio valstybę.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo progimnazijos administracija.

Už progimnazijos klasių komplektavimo vykdymo pažeidimus atsako progimnazijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

Aprašas (jo pakeitimai ir/ar papildymai) skelbiamas Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos interneto svetainėje http://www.mokolupm.lt.