Paslaugos » Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Romualda Kraužlienė

El. paštas – r.krauzliene@gmail.com

 

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių. Didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi kokybę.

 

Specialiojo pedagogo veikla:

atlieka pedagoginį mokinio vertinimą;
nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
sudaro specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sąrašus ir užsiėmimų tvarkaraštį, pildo specialiojo pedagogo dienyną;
padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, vedant individualius, pogrupinius, grupinius lietuvių kalbos, matematikos dalykų užsiėmimus 1 – 8 klasių mokiniams, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
konsultuoja mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;  
dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, bei teikia jiems metodinę pagalbą specialiojo ugdymosi klausimais;
specialusis pedagogas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.