Paslaugos » Maitinimo paslaugos

PATVIRTINTA

Marijampolės sav. Mokolų

progimnazijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 28 d.       

įsakymu Nr. V1-112

 

 

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJOJE

TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Mokinių maitinimo organizavimo Marijampolės sav. Mokolų progimnazijoje (toliau - Progimnazijoje) tvarka (toliau – Maitinimo tvarka) reglamentuoja Progimnazijos mokinių maitinimo organizavimą.

            2. Maitinimas organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių maitinimo organizavimą.

            3. Maitinimas organizuojamas pagal maitinimo įstaigos, su kuria pasirašyta sutartis, pateiktus valgiaraščius, parengtus vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui, suderintus su Marijampolės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir Progimnazijos direktoriumi.  

            4. Už maitinimo organizavimą atsako Progimnazijos vadovas.

 

II. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 

5. Nemokamą ir mokamą mokinių maitinimą organizuoja Progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta maitinimo organizavimo komisija, kurią sudaro: pirmininkė - socialinė pedagogė, nariai.

6. Maitinimo įstaigos sudaryti 15 dienų nemokamo ir mokamo maitinimo pietų valgiaraščiai patalpinami į Progimnazijos elektroninį dienyną.  

7. Mokiniai valgo Progimnazijos valgykloje ilgųjų pertraukų metu: per 1-ąją ilgąją – priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai, per 2-ąją ilgąją – 5-8 klasių mokiniai. Mokiniai, kurie atsineša maistą iš namų, valgo Progimnazijos valgykloje atitinkamos ilgosios pertraukos metu. Valgykloje yra galimybė atsigerti arbatos.

8. Nemokamo mokinių maitinimo organizavimas:  

8.1. nemokamas mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-1108, ir Marijampolės administracijos direktoriaus įsakymais dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo;

8. 2. vietoje nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

9. Mokamo mokinių maitinimo organizavimas:

            9.1.  mokamas maitinimas mokiniams teikiamas tomis dienomis, kuriomis mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, iš anksto vienai savaitei išsipirkus maistą; vaikas drauge su tėvais (globėjais, rūpintojais) išsirenka patinkančius patiekalus iš atitinkamų dienų valgiaraščių ir paduoda pinigus klasės vadovui;

            9.2. jeigu išsipirkęs maistą mokinys dėl pateisinamų priežasčių negali ateiti į pamokas, klasės vadovas arba mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pranešti virėjai ne vėliau, kaip tos pačios dienos rytą iki 8.10 val. Tokiu būdu sumokėti pinigai persikelia kitai savaitei;

            9.3.  mokamą maitinimą maitinimo įstaigai kompensuoja mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai)  pagal maitinimo įstaigos nustatytas mokamų valgiaraščių kainas.

III. MAITINIMO ORGANIZAVIMO APSKAITA  IR ATSAKINGŲ ASMENŲ FUNKCIJOS

 

10. Nemokamo mokinių maitinimo apskaitą Progimnazijoje vykdo socialinis pedagogas, buhalteris, virėja.

11. Maitinimo organizavimo komisijos pirmininkas - socialinis pedagogas:

11.1. supažindina progimnazijos bendruomenę – klasių vadovus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su Maitinimo tvarka;

11.2. informuoja atsakingus asmenis apie nemokamo maitinimo organizavimo pakeitimus;

11.3. rūpinasi, kad socialinės rizikos šeimose augantys mokiniai gautų nemokamą maitinimą;

11.4. pildo duomenis SPIS sistemoje, pradžioje mėnesio pateikia progimnazijos buhalteriui ataskaitą už praeitą mėnesį.

11.5. Maitinimo organizavimo komisijos narys vaduoja socialinį pedagogą maitinimo klausimais šiam nesant Progimnazijoje.

12. Progimnazijos virėja:

12.1. patiekalų skaičių kitai dienai užsako telefonu iki 9.00 val.;

12.2. pasiima pagamintus patiekalus maitinimo įstaigos valgykloje;

12.3. išdalina mokiniams maistą;

12.4. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną pateikia nemokamo maitinimo apskaitos duomenis buhalteriui;

12.5. kiekvieną penktadienį pagal mokamo maitinimo įstaigos valgiaraščius paima suneštus pinigus iš klasių vadovų už mokamą maitinimą (mokiniai perkasi maistą savaitei).

13. Progimnazijos vyresnysis buhalteris:

13.1. apmoka maitinimo įstaigai už nemokamai maitinamų mokinių maisto porcijas, kurios negali viršyti kainos, kuri nustatoma vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-1108, ir Marijampolės administracijos direktoriaus įsakymais dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo.

13.2. už nemokamo maisto porcijas atsiskaito per 10 darbo dienų nuo PVM sąskaitos- faktūros gavimo dienos pervesdamas pinigus į Sutarties rekvizituose nurodytą  maitinimo įstaigos sąskaitą.

13.3. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną priima iš virėjos nemokamo maitinimo užpildytą apskaitos žurnalą;

13.4. mėnesio pradžioje priima nemokamo maitinimo SPIS ataskaitą iš socialinio pedagogo;

14. Mokytojo padėjėja, esant reikalui, gali padėti virėjai sužymėti mokiniams nemokamo maitinimo žurnalą.

15. Progimnazijos valgyklos darbui įvertinti vidaus audito komisija vykdo Progimnazijos valgyklos auditą vieną kartą per mokslo metus.

16. Maitinimo organizavimo komisija ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas prižiūri, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų higienos normų reikalavimus, pildo atitikties žurnalą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Progimnazija pasilieka teisę, esant reikalui, koreguoti mokinių maitinimo tvarką.

 

 

_______________________________