Paslaugos » Logopedas

Logopedė Romualda Kraužlienė

El. paštas – r.krauzliene@gmail.com

 

Logopedas tai specialistas, tiriantis mokinio kalbą, nustatantis kalbos sutrikimo pobūdį ir teikiantis mokiniui logopedinę korekcinę pagalbą.

 

Pagrindinis logopedinio darbo tikslas – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

 

Mokyklos logopedo veikla:

tiria mokinių kalbos, skaitymo, rašymo įgūdžius, pildo kalbos tyrimo korteles;
įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo, skaitymo bei rašymo sutrikimus;
logopedo dienyne žymi mokinių lankomumą, pratybų temas;
sudaro mokinių grupes, pogrupius ir teikia pagalbą pagal kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus;
veda mokinių grupėms bei pogrupiams pratybas;
pratybas organizuoja pagal įstaigos vadovo patvirtintą pratybų tvarkaraštį;
reikalui esant, siunčia mokinius specialistų įvertinimui, konsultacijai, ugdymui;
aktyviai dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
bendradarbiauja su tėvais, teikiant pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams;
kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja mokyklos metodinėje veikloje, diegia dalykines naujoves ugdymo praktikoje.